GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev"

V září 2009 jsme uspořádali seminář o aktuálním tématu ...

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod ..."

 

 

 

Geotechnické posouzení násypu pod obslužnou komunikaci ČOV (8/2009)

Pro stavbu tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v Ostravici ...

Kopaná sonda KS-1 v místě vybudovaného násypu

 

 

 

Geologické průzkumy pro založení "Bioelektráren" (8/2009)

V lokalitách Český Těšín a Jablunkov provádíme geologický ...

Průzkum v lokalitě Český Těšín

 

 

 

Hydrogeologické posouzení vodního zdroje ve Starém městě u Karviné (8/2009)

Pro legilazaci vodního zdroje na zakoupeném pozemku v ...

Vodní zdroj v zahrádkářské kolonii

 

 

 

Posouzení vsakování srážkových vod v lokalitě Polanka n.Odrou (8/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Polance nad Odrou zpracováváme posudek ...

Umístění kopané sondy a měření hydraulické konduktivity

 

 

 

Rešeršní průzkum geologických poměrů v Orlové (7/2009)

Pro lokality Zimný důl, U nemocnice a Poruba v Orlové provádíme ...

Lokalita Orlová - rešeršní průzkum a rekognoskace

 

 

 

Průzkum základových poměrů pro výstavbu kanalizace v Michálkovicích (7/2009)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace v Michálkovicích provádíme ...

Michálkovická ulice v Ostravě - provádění kopaných sond

 

 

 

Posouzení změny odtokových poměrů v lokalitě Bystřice (7/2009)

V lokalitě Bystřice nad Olší posouzujeme možnost ovlivnění ...

Pohled na malou vodní nádrž v k.ú. Bystřice

 

 

 

Dokumentace hydrogeologických objektů na trase komunikace R52 (7/2009)

Na trase komunikace R52 v úseku Perná - státní hranice provádíme ...

Hydrometrická měření v mikulovské vinařské oblasti

 

 

 

Doplňující hydrogeologický průzkum a analýza rizik v Muglinově (7-8/2009)

Pro výstavbu nového obchodního a servisního střediska společnosti ...

Realizace vrtu HV-1 v jižní části lokality

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37