GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Havířov Šumbark (6-7/2009)

Pro Magistrát města Havířova zpracováváme posudek ...

Spádová oblast sbírající srážkovén vody

 

 

 

Geologické posouzení lokality a stanovení radonového indexu pozemku v Dobroslavicích (6/2009)

V Dobroslavicích provádíme rešeršní posouzení geologických ...

Lokalita v Dobroslavicích a její půdní profil

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Prostřední Suché (6/2009)

Pro projektovaný opravárenský závod společnosti VOLVO Truck Czech s.r.o. provádíme ...

Průzkum lokality budoucího opravárenského závodu v Prostřední Suché

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stožárů GSM-R podél trati Českých drah, a.s. (6-9/2009)

Aktuálně provádíme geologický průzkum pro založení stožárů ...

Průzkum podél trati Českých drah, a.s.

 

 

 

Inženýring pro rozšíření hřbitova v lokalitě Šumbark (6-9/2009)

Pro rozšíření hřbitova v Havířove, místní časti Šumbark, zpracováváme ...

Hřbitov na Šumbarku a jeho plánované rozšíření

 

 

 

Hydrogeologické posouzení připomínek zjišťovacího řízení k záměru Kondominium Hýlov (6/2009)

K výsledkům zjišťovacího řízení zpracováváme odborné ...

Lokalita Hýlov s detailním vyobrazením hydrogeologického vrtu

 

 

 

Hydrogeologické posouzení odběru podzemní vody pro Betonárku v Dobříši (6/2009)

Pro projektovanou výrobnu betonu v Dobříši posuzujeme možnost odběru ...

Pohled na zájové území (v levé části areál plánované betonárky, ve střední části vodní útvar "Jezírko")

 

 

 

Hydrogeologický monitoring objektů v lokalitách Bystřička a Spytihněv (5-9/2009)

Pro akce investora Ředitelství silnic a dálnic provádíme monitoring hydrogeologických ...

Pasportizace hydrogeologických objektů

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Blansku (5/2009)

V areálu Technických služeb SSO v Blansku provádíme doplňující ...

Vrtné práce v areálu Technických služeb Blansko

 

 

 

Hydrogeologický průzkum nového cvičiště Integrovaného záchranného centra (5/2009)

V lokalitě bývalých kasáren v Ostravě Hranečníku provádíme ...

Budoucí výcikové centrum záchranného systému

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37