GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Doplňující průzkum v areálu společnosti Huisman (5/2011)

Ve společnosti Huisman ve Sviadnově jsme aktuálně dokončili doplňující ...

Areál společnosti Huisman ve Sviadnově

 

 

 

Posouzení možnosti vsakování odpadních vod pro RD ve Pstruží (5/2011)

Pro dokončovanou stavbu rodinných domů ve Pstruží jsme ...

Místo projektovaného vsaku vod přečištěných z ČOV

 

 

 

Průzkumné práce v areálu koksovny společnosti ArcelorMittal (5/2011)

V areálu koksovny ArcelorMittal a.s. jsme aktuálně dokončili geologické ...

Průzkum ve společnosti ArcelorMittal

 

 

 

Geologický průzkum v Ostravě Vítkovicích (5/2011)

Na ulici Zengrově v Ostravě Vítkovicích jsme aktuálně dokončili ...

Ostrava Vítkovice - Zengorova ulice

 

 

 

Kontaminační průzkum provozovny Acetylénky v Ostravě (5/2011)

Pro připravovaný prodej areálu bývalé výrobny acetylénu v Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE a.s. ...

Areál Acetylénky při vrtných pracích

 

 

 

Doplňují průzkum v Branticích (5/2011)

V trase projektovaných kanalizačních stok C17-B14 a C17-B19.1 v katastru obce Brantice ...

Vrtné práce v trase budoucí kanalizace

 

 

 

Karviná - hydrogeologický průzkum v areálu Městského fotbalového stadionu (3-5/2011)

Pro Statutární město Karviná jsme dokončili vyhledávací průzkum zaměřený na hlubší oběh podzemní vody ...

Areál fotbalového stadionu v Karviné

 

 

 

Zpracování plošných map distribuce důlních plynů (2011-2015)

V rámci pětiletého kontraktu územně vázaného na katastr Statutárního ...

 

 

 

Projekt rekultivace starého úložiště odpadů ve Skotnici (3-6/2011)

V katastru obce Skotnice provádíme ...

Historický monitorovací vrt

 

 

 

Odry - areál Semperflex - hydrogeologický servis (9/2010-9/2011)

Úspěšně jsme dokončili hydrogeologický vrt hluboký 205 m ...

Budování hlubinného vrtu HV-1 a příprava na čerpací testy III

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37