GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

Naše technické vybavení

Disponujeme specializovaným technickým vybavením pro odběr vzorků půd, zemin a vod, pro hydrometrická měření, provádění polních zkoušek i v náročně dostupných podmínkách ...

 

Naše společnost disponuje specializovaným technickým vybavením určeným k:

 

 • odběru vzorků půd a zemin (půdní vrták o průměru 70 mm fy Eijkelkamp do hloubek až 4 m a přenosná vibrační souprava pro vrtání o průměru až 100 mm do hloubky 8 m). Vrtná souprava a výkonná hydraulika na vytahování soutyčí se silou 14 tun je poháněna elektrocentrálou, je snadno transportovatelná i do těžce dostupnného terénu,
 • odběru vzorků vod (vzorkovací čerpadla fy Eijkelkamp pro úzkoprofilové vrty a odběr vzorků z hloubek přes 30 m),
 • provádění vrtaných a kopaných sond vlastní snadno transportovatelnou technikou. Vrtanou úzkoprofilovou sondáž provádíme do hloubek až 8 m přenosnou vibrační soupravou Eijkelkamp, která je průchozí přes domovní branky nebo dvěře o šíří 60 cm (viz odběr vzorků půd a zemin). Kopané sondy pro dokumentaci geologického profilu, pro provádění nálevových testů nebo výkopy pro instalaci manipulačních šachtic k vrtaným studním či pokládku inženýrských sítí provádíme minibagrem Jahnsen CB500 s podkopem do hloubek až 2.1 m.
 • hydrometrickým měřením (elektroakustické hladinoměry OAL tuzemského výroby do hloubek 20, 50, 100 a 200 m, zařízení pro měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody německé firmy WTW - teploty, vodivosti, mineralizace a pH, automatické snímače úrovně hladiny vody s barometrickou kompenzací kanadského dodavatele Solinst s dálkovým přenosem dat přes GSM bránu),
 • provádění polních zkoušek propustnosti zemin (infiltrometry fy Eijkelkamp a zásobníky vody pro vsakovací testy k okamžitému převozu do 1000 l),
 • měření srážkových úhrnů ve volitelném intervalu přesně na sledovaném území prostřednictvím srážkoměrů s plochou jímání srážek 200 cm2 (výroba USA). V kombinaci s leveloggery je měření hydrogeologických a hydrologických údajů cennou pomůckou při vyhodnocování poměrů pro vsakování vod, odvodňování pozemků nebo závislosti vodních zdrojů na srážkách. 
 • čerpacím a vsakovacím testům  na mělkých studnách a jímkách nebo pro odvodňování výkopů (benzínové sací čerpadlo Heron s vysokým výkonerm až 36 m3 za hodinu (10 l za sekundu), benzínové sací čerpadlo Honda s výkonem až 7 m3 za hodinu, elektrické kalové čerpadlo RGB s výtlakem 10 m při výkonu až 2 l za sekundu, pro hlubinné vrty čerpadla s průměrem do 10 cm (zn. ZDS, Calpeda, Pedrollo, s motory Franklin) pro čerpání vody z vrtů do hloubky až 200 m, s nejvyšší vydatností při mělké podzemní vodě (do 20 m) až cca 5 l za sekundu, maloprotůková odstředivá a vibrační čerpadla s výkonem do 0.5 l za sekundu, rozvodové systémy vody (cca 500 m v PE provedení DN40+DN32), elektocenrály ke generování energie pro silná čerpadla s příkonem přes 4kW a provádění čerpacích testů v odlehlých oblastech, automatické snímače pohybu hladiny podzemní vody s barometrickou kompenzací od kanadského výrobce Solinst),
 • dálkovému přenosu hydrometrických dat o průběhu kolísání hladiny podzemní a povrchové vody, popřípadě k rozesílání varovných zpráv a informací formou e-mailu či sms (telemetrická stanicka STS od kanadského výrobce Solinst),
 • bezpečnostní set pro práci ve studnách a v prostředí s možných výskytem výronu nebezpečných plynů (tripod s únosností 500 kg pro bezpečné slaňování a vyprošťování osob nebo k zapouštění těžkých břemen do studní - skruží, čerpadel, apod., dektor plynů GasAlertMicro Clip XT kanadského výrobce BW Technologies s varovným systémem pro průběžné měření koncentrace sirovodíku, oxidu uhelnatého, kyslíku a výbušných plynů),
 • provádění polních zkoušek únosnosti zemin (lehká dynamická penetrace met. Kindermans a statické zatěžovací zkoušky kruhovými deskami o průměrech 300 mm pro komunikace a 357 mm pro ostatní stavby),
 • měření vlhkosti zemin přímo v terénu např. pro stanovení vhodného poměru vápna při úpravě zemní pláně nebo při stanovení vlhkosti soudržných zemin ve vrtné jádrů při vrtném průzkumu,  
 • prováděním nivelačních záměrů tam, kde je nezbytné znát výškové převýšení sledovaných objektů (při výpočtech stability svahů, při sledování gardientu hladiny podzemní vody, apod.),
 • likvidaci ekologický havárií spojených s únikem nebezpečných látek, zejména ropných látek a PHM.

 

Našimi vozy a terénní technikou vybavenou pohonem 4x4 jsme schopni se dostat i do nepřístupných horských oblastí, do bahnitého terénu nebo překonávat nečekanou sněhovou nadílku. Jsme tak připraveni plnit ty nejnáročnější úkoly v těch nejnáročnějších podmínkách ...

 

Tým geologů při odběru vzorků podzemní vody a hydrometrických měřeních

Čerpací technika pro čištění vrtů a čerpací testy - vibrační čerpadla se spodním a vrchním sáním

Čerpací technika pro hydrodynamické testy - elektrocentrála

Technika pro čerpací testy v silně propustném prostředí a pro čerpání velkoobjemových jímek

 

Čerpací technika pro čerpací testy v domovních vrtaných studních - čerpadlo Orka s 0.4 l/s

Čerpací technika pro hlubinné vrty - čerpadlo Calpeda do 50 m s výkonem 2 l/s

Leveloggery s rozkmitem hladiny 10 m při instalaci do mělké zvodně v lokalitě Odry

Přístroj německého výrobce WTW k měření fyz.-chem. parametrů vody

 

Levelogger s rozkmitem hladiny 100 m při instalaci do hlubinného vrtu

Telemetrická stanice pro dálkový přenos hydrometrických dat

Telemetrická stanice v akci (lokalita Odry, vrty společnosti SmVaK)

Telemetrická stanice v akci při čerpacích testech na hlubinných vrtech (areál Semperflex)

 

Telemetrická stanice určená do vrtů - náhled do chráničky prům. 40 cm se zásobou prodlužovacího kabelu

Využití telemetrického systému při optimalizaci odvodňování základů staveb (lokalita Luhačovice)

Chránička je nenápadná, pro stanici poskytuje dobré krytí a je také odolná proti pojezdu

Do chráničky se kromě stanice STS pohodlně vejde čerpací systém i jeho ovládání

 

Zemní vrták fy Eijkelkamp pro mělké sondy

Infiltrometr Minidisk fy Eijkelkamp pro měření propustnosti zemin

Geologický profil při vrtných pracích strojovou soupravou

Podstatou naší práce je dostat se bezpečně na místo průzkumu ...

 

Jedno z našich vozidel v akci na podmáčeném terénu

Jedno z našich vozidel v akci na sněhu ...

Nivelační měření v zimním období

Nivelační měření při modelování svahových sesuvů

 

Orinetační měření úklonu svahu rekultivované skládky

Čerpací set pro odběr vzorků z hloubky až 36 m

Vybavení pro tlakové čištění strusky detergentem

Vybavení pro tlakové čištění kontaminované strusky detergentem

 

Vrtná souprava Eijkelkamp s hydraulickým vytahovacím zařízením

Zapouštění jádrovnice vibračním kladivem Makita HM1400

Souboj v blátivém terénu

Jádrovnice prům. 75 mm s jílovitou zeminou s možností její záměny za průměr 100 mm a 50 mm

 

Nová zemní technika pro stavební práce menšího rozsahu

Minibagr Jahnsen CB500 s podkopem do 2.1 m

Minibagr Jahnsen CB500 pojezdem neničí založené trávníky

Čtyřkolový dělník GOES 520 Forest je vhodný do lesního i blátivého terénu

 

Detektor plynů GasAlert MikroClip XT

Využití bezpečnostní trojnohy při průzkumu studní

Využití bezpečnostní trojnohy při průzkumu studní

Využití bezpečnostní trojnohy při průzkumu studní

 

Zkouška statickou zatěžovací zkouškou - průměry 300 a 357 mm

Zatlačení desky měříme digitálním mikrometrem

Speciální software umožňuje rychlé a efektní provedení zkoušky

Jako protizátěž zkoušky používáme stavební mechanismy klientů

 

Srážkoměr - celkový pohled

Srážkoměr - programování in-situ přes PC

Srážkoměr - mechanismus s překlopným člunkem

Srážkoměr - plošný záchyt srážek 200 cm2

 

Vlhkoměr

Vlhkoměr

 

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb