GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Hydrogeologie, posudky, hodnocení rizik

 

 • Hydrogeologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním a legalizací vodních zdrojů a jejich ochranných pásem. Pro sledování dynamiky úrovně hladiny podzemní vody (při čerpání nebo vsakování vody) používáme ruční elektroakustické hladinoměry i citlivé dataloggery s možností záznamu po jedné vteřině. 


 • Hydrogeologické posudky pro posuzování vsaku srážkových a přečištěných odpadních vod do horninového prostředí spojené s návrhem a projektováním vsakovacích objektů. Pro ověřování propustnosti zemin při mělkém vsakování (do 8 m) disponujeme přenosnou úzkoprofilovou vrtnou soupravou a minibagrem s podkopem do 2 m.


 • Provádění vrtaných studní a čerpacích testů. Nejhlubší vrty jsme dosud prováděli do hloubek přes 200 m (s vydatnostmi přes 8 l/s) v Oderské kotlině. Na Moravě ale nejčastěji budujeme vrty do hloubek menších než 30 m. Pro vrtné práce používáme pouze ověřené dodavatelské firmy s potřebným průměry vrtné techniky. Naše vlastní vybavení je uzpůsobeno zapouštět čerpadla a provádět čerpací testy do hloubek přesahujících 100 metrů. 


 • Čištění hlubinných vrtů air-liftem a jejich chemická regenerace. Naše snadno přenositelné vybavení je uzpůsobeno na vzduchový výplach vrtů do hloubky 260 m bez potřeby dojezdu těžké vrtné techniky. Airlift je schopen z vrtu odstanit hrubý kal, písek a jemný štěrk. Regeneraci vrtů je vhodno kombinovat s karotáží a kamerovou prohlídkou. 
   
 • Hydrogeologické posudky a průzkumy pro posouzení chemismu vod, individuální i periodické odběry vzorků vod a sledování indikačních fyzikálně chemický ukazatelů vzorků podzemních, povrchových, skládkových, odpadních i pitných vod.

  

 • Projektování, budování a provozování systémů hydrogeologických vrtů pro monitorování kvality nebo dynamiky podzemních vod (průmyslové či zemědělské areály, veřejná pohřebiště, okolí staveb a provozů, ochranná pásma vodních zdrojů, apod.).

 

 • Pasportizace vodních zdrojů, provádění a vyhodnocování čerpacích testů
   
 • Zpracování proudových modelů podzemní vody včetně modelování vlivů hydraulických zásahů na odtokové poměry lokality a šíření znečištění podzemními vodami.