GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Průzkumy, sanace zátěží, rekultivace skládek

 

 

 • Konzultace a návrh řešení jak postupovat v případě, že na Vašem pozemku byla zjištěna nebo je předpokládaná ekologická zátěž.

 

 • Screeningové průzkumy znečištění horninového prostředí pro zájemce o koupi pozemků v opuštěných areálech, tzv. brownfields, či pozemků na zelené louce, vyčíslení škod na životním prostředí v důsledku kontaminace.

 

 • Projektování a realizace průzkumných geologických prací zaměřených na indikaci znečištění zemin a podzemních vod a jejich následnou dekontaminaci, pasportizace starých ekologických zátěží.

 

 • Zpracování analýzy rizika ekologických zátěží pro lidské zdraví a pro životní prostředí s návrhem variant nápravných opatření nebo se studií proveditelnosti sanačního zásahu.


 • Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu a do podzemí ve smyslu odpadové a báňské legaslativy.
   
 • Odstraňování znečištění a dekontaminace zemin a podzemních vod, specializovaný odběr vzorků kontaminovaných médií (zemina, kaly, vody, odpady a vzdušiny), nakládání s nebezpečnými odpady.
   
 • Sanační a preventivní monitorování kvality podzemních, povrchových a odpadních vod z průmyslových a zemědělských areálů a v okolí potenciálních ekologických zátěží, zásahová pohotovost pro havarijní situace spojené s úniky nebezpečných látek.
   
 • Oponentní posudky a supervizní dohled sanačních prací.