GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Stavební geologie, polní testy zemin a pláně

 

 • Geologický průzkum pro zakládání staveb včetně úvodní rešerše dosavadní prozkoumanosti lokality a návrhu optimalizovaného rozsahu průzkumu. K inženýrsko-geologickému průzkumu dle požadavku zpracujeme geotechnické posouzení, pedologický, korozní, atmogeochemický nebo radonový průzkum.
   
 • Geotechnický dozor investora při zemních pracích spojených s budováním výkopových a násypových těles, stabilizací zemin, budováním pilot a plošných základů, provádění polních zkoušek - zejména statických zatěžovacích zkoušek a lehké dynamické penetrace Kindermansovou tyčí.
   
 • Hydrogeologický průzkum s posouzením kolísání úrovně hladiny podzemní vody a její agresivity vůči stavebním konstrukcím, čerpací testy pro odvodňování stavebních výkopů, pro projektování studní a odběr podzemní vody, pro posouzení vsaku do horninového prostředí a projektování vsakovacích objektů.
   
 • Hydrogeologické mapování okolí projektovaných staveb a pasportizace stávajících vodních děl pro účely zamezení střetů zájmů.
   
 • Řešení stability svahů a modelování sesuvů v prostředí sw GEO5.