GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a studie v červnu a červenci 2018

Nadcházející suché léto nepřeje vodohospodářům, pro práci v terénu je ale ...

... příznivé. Z pravidelných opakujících se akcí jsme v průběhu června a července dokončili roční cyklus čištění hlubinných vsakovacích objektů srážkových vod v areálu VTC v Prostřední Suché, ve Skotnici jsme provedli pololetní monitoring podzemních vod a sanovali jsme erozní rýhy vzniklé po zimě v povrchu terénu. V srpnu nás zde čeká první sečení zeleně v rámci biologické rekultivace. V zařízení pro likvidaci odpadů BRO a Vrása v areálu BorsodChem v Ostravě jsme provedli pololetní monitoring kvality podzemních vod. Pololetní monitoring podzemních vod proběhl rovněž v areálu Teplárny v Krnově.

 

V Razové na Bruntálsku jsme dokončili průzkum pro založení ČOV a stavbu splaškové kanalizace včetně pasportu domovních studní v trase kanalizace a stanovení přítoků do stavebního výkopu. Pro revitalizaci lesoparku Benátky v Ostravě dokončujeme průzkum zahrnující jádrové vrty a penetrační sondy k založení pěších lávek přes komunikace, nálevové testy pro stanovení koncepce likvidace srážkových vod, korozní průzkum a rešerši širšího okolí pro založení staveb obslužných kiosků. V Oldřichovicích na Třinecku jsme dokončili průzkum pro návrh založení parkoviště, utrácení srážkových vod z nově vzniklé zpevněné plochy a pro návrh opěrné stěny svahu. Pro návrh utrácení srážkových vod z projektovaného parkoviště v kolonii Jeremenko v Ostravě jsme aktuálně předali investorovi  výsledky hydrogeologického průzkumu zahrnujícího provedení vrtu do hloubky 9 m včetně vyhodnocení nálevového testu. Pro stavbu "Odkanalizování obce Staříč s odváděním splaškových vod na ČOV" jsme zahájili provádění statických zatěžovacích zkoušek kruhovou deskou a rázových zkoušek lehkou dynamickou deskou na prováděném násypu. Práce potrvají do dubna 2019 a zahrnují přibližně 1500 zkoušek v terénu. V Odrách jsme dokončili první etapu čištění hlubinného vrtu OVHS-1 pro jeho připravovanou opravu. Délkou vybudování vrtu je tento 160 m hluboký vrt na hranici životnosti a jeho pažení vyžaduje opravu. Čištění hlubinného vrtu provádíme pomocí výkonné air-liftovací soupravy. V Píšti na Opavsku jsme dokončili průzkum hydrogeologických a základových poměrů pro stavbu rodinného domu soukromého investora. V Píšti jsme rovněž provedli kamerový průzkum stavu výstroje a průchodnosti jímacího vrtu HV-2 sloužícího k zásobování obce pitnou vodou. Ve Frýdlantě nad Ostravicí jsme provedli kamerový průzkum vsakovacího vrtu z důvodu jeho nefunkčnosti.

 

Aktuálně v červenci připravujeme průzkumné práce pro založení veterinární ordinace v Lískovci u Frýdku Místku, pro návrh odvodnění srážkových vod z kruhové křižovatky Výstavní - Zelená v Ostravě, pro vybudování monitorovacího systému podzemních vod v areálu Chassix v Ostravě a ověřovací průzkum skladby a screening chemismu násypu stavebních odpadů v Holubicích.

 

 

Areál VTC v Prostřední Suché - čištění vsakovacích objektů

Skládka Skotnice - monitoring vod a sanace erozních rýh

Areál Vrása a BRO v Ostravě - monitoring kvality vod

Geologický průzkum pro založení ČOV a stavbu kanalizace v Razové

 

Lesopark Benátky v Ostravě - průzkum pro revitalizace arálu a stavbu mostních lávek nad komunikacemi

Průzkum pro vybudování parkoviště a opěrné zídky v Oldřichovicích

Hydrogeologický průzkum pro návrh utrácení srážkových vod z projektovaného parkoviště Kolonie Jeremenko v Ostravě

Staříč - provádění statických zatěžovacích zkoušek a lehké dynamické zkoušky kruhovou deskou

 

Odkalení hlubinného vrtu OVHS-1 v Odrách pomocí air-liftu

Průzkum hydrogeologických a základových poměrů pro stavbu rodinného domu v Píšti

Kamerový průzkum jímacího vrtu HV-2 v obci Píšť

Kamerový průzkum vsakovacího vrtu ve Frýdlantě

 

Lískovec - průzkum pro novostavbu vetrinární ordinace

Holubice - screening kvality tělesa násypu

Průzkum pro návrh utrácení vod v Ostravě, křížení ulic Zelená a Výstavní

Zkoušky základové spáry lehkou dynamickou deskou ve Fryčovicích

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky