GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy v průběhu listopadu a prosince (11-12/2016)

V průběhu listopadu a prosince jsme dokončili geologické posudky, průzkumy a akce ...

... zaměřené na vyhodnocení vydatnosti vodních zdrojů (poloprovozní čerpací tesy na vrtech a měření vydatnosti pramenů v Bílé Vodě), na zpracování analýzy rizik pro lidské zdraví a ekosystémy (lokalita na Šumpersku kontaminovaná chlorovanými uhlovodíky), na stanovení hydrogeologických poměrů z hlediska vsakování vod při zachování vhodných poměrů pro tlecí dobu veřejného pohřebiště (lokalita v Ostravě Hrabové), na posouzení nevhodných zásahů do pozemků s návrhem opatření na jejich stabilizaci (lokality Metylovice a Trojanovice), na posouzení poměrů pro založení dvou projektovaných hal na návozu zemin v území se svahovými nestabilitami (Chlebovice), posouzení základových poměrů, poměrů pro vsakování srážkových vod pro stavbu nové haly v areálu Tatra Kopřivnice a provedení statických zatěžovacích zkoušek kruhovou deskou v Rychvaldu. Realizace: říjen až listopad 2016. Zároveň jsme k ultimu prosince dokončili dlouhodobě prováděné monitringy kvality podzemních a povrchových vod v lokalitách se skládkami, navážkami a ekologickým zatížením v Příboře, ve Skotnici, v Ostravě na BorsodChemu a Vráse a dále v Teplárně Krnov.  

 

Bílá Voda - poloprovozní čerpací test

Analýza rizika pro kontaminovanou lokalitu v Šumperku

Posouzení tlecí doby a možnosti vsakování srážkových vod v Hrabové

Posouzení odtokových poměrů a návrh na jejich nápravu v Metylovicích

 

Průzkum pro založení průmyslových hal v Chlebovicích

Posouzení vlivu zemních prací na stabilitu svahu v Trojanovicích

Areál TATRA Kopřivnice

Statické zatěžovací zkoušky v Rychvaldě

 

Monitoring vod v lokalitě Příbor

Monitoring vod v lokalitě Skotnice

Monitoring vod v lokalitě BorsodChem a Vrása

Monitoring vod v lokalitě Teplárna Krnov

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky