GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologický průzkum pro účely vsakování srážek v Prostřední Suché (12/2012-01/2013)

V areálu servisního střediska ...

... VOLVO v Prostřední Suché jsme prováděli inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumné práce už v roce 2009 a v nejlepší víře podle výsledků našich prací i historické prozkoumanostri jsme doporučili vsakování srážek do horizontu kvartérních písčitých štěrků v hloubkách okolo 20 m. Protože napojení na deštovou kanalizaci nebylo v lokalitě možné, toto řešení z hlediska možnosti vsakování srážek na lokalitě představovalo jedinou možnou variantu likvidace vod, přestože z technického i finančního hlediska se jednalo o náročnější a nestandardní řešení.  Při výstavbě areálu i samotných hlubinných vsakovacích objektů v roce 2010 nebyly dodrženy podmínky výsledků průzkumných prací ani pokyny hydrogeologického dozoru a vybudovaná systém vsakování srážkových vod na lokalitě nebyl funkční dle předpokládaných vizí hydrogeologa. Průkazní břemeno o vhodnosti či nevhodnosti prostředí pro vsakování vod přesto padlo na odpovědného hydrogeologa a naše společnost tak měla v závěru roku  2012 napilno. 

Podrobný hydrogeologický průzkum na sklonku roku 2012 zahrnoval v I. etapě vybudování tří hydrogeologických vrtů zatěsněných nad štěrkovým kolektorem bentonitovou injektáží o mocnosti cca 18 m, čerpacími a nálevovými testy, laboratorními rozbory a hydrometrickými měřeními úrovní hladin podzemní vody pomocí dataloggerů s barometrickou kompenzací.

V současné chvíli můžeme s uspokojením konstatovat, že po provedeném podrobném průzkumu byly veškeré vize a předpoklady GEOoffice ohledně dostatečné propustnosti prostředí a napjatostních poměrech podzemní vody jednoznačně potvrzeny. Hladina podzemní vody v tíhovém režimu se v lokalitě vyskytuje v hloubkách větších než 20 m pod terénem, jejich odtok je plynulý a nepostižený antropogenní kontaminací z okolních ekologických zátěží z minulosti (areály plynáren a bývalého skladu PHM), koeficienty filtrace nejpropustnějších vrstev vykazují řády n.10-4 m/s. V průběhu nálevových testů bylo během 72 hodin do jednoho vrtu (řezný průměr 324 mm) aplikováno 200 m3 vody s kontinuálním nálevem 0.7 až 0.9 l/s a s vytvořením elevačního kužele o zanedbatelné výšce do 0.5 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. Výsledky tak předčily naše očekávání. 

Realizace I. etapy: prosinec 2012 - leden 2013.

 

Podrobný průzkum v areálu VOLVO

Geologický profil kvartéru v úrovni 21 až 27 m - vrt HV2

Instalace centrátorů na původní pažnice Rehau.

Použité pažnice s vyšší tuhostí odolávající tlaku bentonitové injektáže

 

Odkalování vrtů vibračním čerpadlem - vrt HV-2A

Dočišťování vrtů odstředivým čerpadlem - vrt HV3

Voda po dočištění byla zbavena zákalu

Odebraný vzorek vody z vrtu HV-3

 

Instalace vsakovacího systému - celkem 350 m potrubí

Instalace vsakovacího systému - vrt HV3

Instalace dataloggeru a přenosového systému do Vsaku 3

Grafický průběh nálevových testů v HG vrtech

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky