GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum antropogenní kontaminace v areálu bývalé společnosti ROMO ve Fulneku (11-12/2012)

Ve Fulneku aktuálně provádíme posouzení míry znečištění ...

... horninového prostředí v bývalém areálu garáží společnosti ROMO. Průzkum zahrnuje sondážní práce do profilu navážek, odběr vzorků zemin a vod a laboratorní rozbory na indikaci ropných uhlovodíků. Hydrogeologický vrt hluboký 15 m zastihl při bázi kvartérních sedimentů vydatné zvodnění, proto bude vrt v budoucnu převeden na jímací objekt vhodný například k závlaze zelených ploch. Cílem průzkumu je ověřit přítomnost, respektive míru znečištění způsobenou provozem areálu v minulosti a v případě potřeby navrhnout vhodná opatření k eliminaci rizik na lidské zdraví či na složky prostředí. Areál je v budoucnosti plánováno využívat jako veřejné sportoviště. Realizace: listopad - prosinec 2012.

 

Průzkum ve Fulneku

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky