GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Programové vybavení

Pro tvorbu geologických a penetračních profilů vrtů, řezů, map, vizualizaci a modelování terénních dat používáme software SURFER9 a STRATER5 (Golden Software, Inc) a pro výpočet stability svahů, dimenzování gabionů a pažení výpočtové programy GEO5 (Fine). Samozřejmostí v našem vybavení jsou komerční aplikace pro obsluhu dataloggerů, dálkového přenosu dat a ostatní měřící techniky ...

 

Programové prostředí SURFER9 a STRATER5 umožňuje zpracování dat a jejich zobrazení v 2D a 3D prostoru. Výstupy z programu tak napomáhají lépe interpretovat data z geologických průzkumů jak pro jejich vyhodnocení samotnými geology, tak pro názornou představu klientům a koncovým uživatelům závěrečných posudků a expertýz. Software nejčastěji využíváme pro modelování zemského povrchu, modelování průběhu geologických vrstev, modelování plošného situování geotechnických parametrů prostředí, modelování povrchu hladiny podzemní vody, modelování distribuce polutantů v zeminách a podzemních vodách, prezentaci geologických a penetračních profilů sond a geologických řezů. 

 

Program STABILITA SVAHU je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Smyková plocha může být kruhová (Bishopova, Pettersonova resp. Spencerova metoda) nebo polygonální (Sarmova metoda resp. Spencerova). Program lze využít k výpočtu stability např. zářezů, náspů a kotvených opěrných konstrukcí.

 

Program PAŽENÍ POSUDEK poskytuje komplexní analýzu kotvených a rozepřených pažicích konstrukcí metodou závislých tlaků. 

Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.

 

Program GABION je určen k návrhu a posouzení gabionových konstrukcí, resp. zdí tvořených drátěnými koši vyplněnými kamenivem. Umožňuje počítat obecné tvary konstrukce i s přesahy (kotvením) sítí.

 

 

Surfer 9

Surfer 9

Modelování hladiny podzemní vody

Plošná distribuce pH v podzemní vodě

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb  

 » Novinky