GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení vsaku srážkových vod v lokalitě Výtopna Mariánské hory (8-9/2011)

Pro společnost DALKIA ČR zpracováváme ...

... I. etapu expertizy pro účely posouzení možnosti vsaku srážkových vod v areálu bývalé Výtopn Mariánské hory.

Studie zahrnuje stanovení bilance srážkových úhrnů tak, aby bylo možno predikovat celkové množství srážek za celý rok a množství srážek spadlé v období přívalových dešťů (s ohledem na dimenzování retenčních objektů, potrubí a vsakovacích zařízení). Posouzení předcházela podrobná terénní rekognoskace zájmového území, zaměření úrovně hladiny podzemní vody v dostupných vrtech na lokalitě a v jejím okolí a podrobná rešerše hydrogeologických poměrů lokality. Zájmové území se nachází v prostoru hydraulického dosahu ochranného sanačního čerpání prováděného v areálu bývalé Koksovny Jan Šverma a v dosahu  staré ekologické zátěže na podzemních vodách vycházející z areálu Borsodchem MCHZ. Realizace: srpen - září 2011

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Areál Výtopny v Mariánských horách