GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Geologické průzkumy, posudky, rekultivace a ostatní stavby ve třetím kvartálu 2020

Oproti předchozím pěti létům přišlo srážkově vydatnější období ...

... a od července se tak zvýšila frekvence dotazů stavebníků i stavařů ohledně úpravy a stabilizace zemních plání na jejich stavbách, zajišťování svahů a odvodňování pozemků. Jako obvykle jsme na to technicky i technologicky připraveni a kontinuálně děláme svou práci. Tam kde z nedostatku pracovních sil chybí ruce, jsme si pomohli posíleným technickým parkem.   

 

Stabilizace svahu pomocí gabionové stěny u ÚČOV v Ostravě

Průzkum pro projekt kanalizace v ulici Hornopolní v Ostravě

Nový užitečný pomocník ...

Vybudování vsakovacích vrtů pro odvodnění páteřní komunikace v Českém Těšíně

 

Průzkum odtokových poměrů u budovy MÚ v Třinci

Odvodnění cyklostezky v Českém Těšíně pomocí vsakovacích vrtů

Průzkum hydrogeologických poměrů pro projekt nového chodníku v Ostravě Bartovicích

Testování únosnosti zemin za pomocí chemické stabilizace a využitím geomříží

 

Průzkum pro kanalizační generel města Polička na Svitavsku

Inklinometrické a extenzometrické měření vývoje svahových deformací na Rožnovsku

Hydrogeologické posouzení podmáčeného pozemku s návrhem na jeho odvodnění

Doplňující průzkum v Úhonicích pro projekt odkanalizování obce

 

Průzkum pro stanovení stability svahu navazujícího na bytovou zástavbu v Ostravě Porubě

Enviromentální hodnocení lokality z hlediska zjištěného výskytu PAU v Ostravě Výškovicích

Průzkum hydrogeologických poměrů pro odvodnění sídliště "Nad Hradčany" v Lyžbicích

Akce na řešení situace, když se po 40-ti letech přestane někde čerpat podzemní voda ...

 

 

 

Topic:

 » References  

 » News