GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

References

More info:

More info not avalaible

Začal nový pracovní rok 2021

Pracovní rok začal ve znamení přetrvávající pandemie COVID-19 ...

... Převážná většina našich klientů nebyla důsledky pandemie ani vládních opatření postižena, proto máme práce rozplánované už do počátku léta a volné mezery postupně vyplňujeme menšími projekty. Aktuálně řešíme geologické rešerše pro výstavbu technického areálu v Ostravě Kunčičkách, v Horní Suché a v Opavě, průzkumné práce pro posouzení hydrogeologických a základových poměrů pro stavby v Krnově, Dolní Lutyni, Havířove - Šumbarku a v Ostravě Radvanicích, průzkum příčin poklesu terénu v Ostravě Vítkovicích, pedologické průzkumy pro areály solárních elektráren na Vítkovsku a projektovou dokumentaci pro rekultivaci části skládky v Horním Benešově a pro legalizaci studny betonárky v Bruntálu.

 

Komplexní rešerše přírodních poměrů pro záměr koupě pozemku v Ostravě Kunčicích

Hydrogeologický průzkum pro návrh utrácení srážkových vod ze střechy nové haly v Rožnově

Rešerše přírodních poměrů dvou lokalit z hlediska srovnání jejich vhodnosti pro výstavbu, oblast Horní Suchá

Geologická rešerše pro přístavbu chirurgického oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě

 

Ověření výskytu kontaminace horninového prostředí v průmyslovém areálu ve Sviadnově

Průzkum pro stanovení příčin poklesu terénu v areálu bývalé nemocnice v Ostravě Vítkovicích

Geologických průzkum pro rekonstrukci rodinného domu v Bohuslavicích

Vyhodnocení monitoringu kvality vod v území postiženém důsledky báňské činnosti na Hornobenešovsku

 

Průzkum hydrogeologických a základových poměrů pro zástavbu rodinnými domy na Šumbarku v Havířově

Hydrogeologická studie pro velkokapacitní zasakování srážkových vod

Projektová dokumentace manipulační plochy pro nakládání s odpady v Horním Benešově

Dokončení jarního cyklu monitoringu podzemních vod na skládce rekultivované těsnícími vrstvami z upraveného sádrovce

 

Pedologický průzkum pro vynětí ornice ze ZPF v Čermné ve Slezsku

Pedologický průzkum pro rozšíření průmyslové zóny na Vítkovsku

Geotechnický servis při stavbě kanalizace v Mniší

Posouzení kvality skrývky pro jejich využití na povrchu terénu v Tečovicích

 

Průzkum odkaliště Carbol pro návrh způsobu rekultivace

Geologický průzkum v areálu nemocnice v Krnově

 

 

Topic:

 » News  

 » References